home xiaoxi arrow-down guanbi jia jian tianjia jiemushangjia-big shuchu1 shuru1 gou sanjiaobian baocuntianjia shanchutianjia yiwen-fill2 tanhao-left-blue yewuliu set-svg live home jinyong zhboguanli jiantou-you-big fuxuankuang-1 zanting tishi-color delete shuchugeshi yinpincanshu search
使用引导
使用直播服务第一步,您需要新建一个域名,该域名作为您的播放域名,并确保域名已经完成备案。
提交域名之后,系统会对该域名进行审核,需要1~2个工作日。
审核通过之后,您需要到域名解析服务商完成CNAME绑定。
完成域名CNAME绑定之后,接下来您可以针对该域名做一些通用设置,包括转码设置,录制设置,截图设置。
当您有一些定时活动需要服务器拉流的时候,您可以创建直播拉流任务。